Anuncis, bans i Decrets

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament t'informa > Anuncis, bans i Decrets

Anuncis, bans i Decrets

Índex

 

Anuncis

A N U N C I 

Aprovada inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 9 de novembre de 2020, la modificació puntual dels Estatuts de la Junta de Compensació del SUD4– La Pelegrina, modificació aprovada per unanimitat dels assistents a l'assemblea de la Junta de compensació celebrada el 28 de juliol de 2020, que representen un 73,935% dels propietaris dels terrenys inclosos en l'àmbit.
Se sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes, concedint audiència, amb citació personal a totes les persones interessades, als efectes de formulació de les al•legacions i reclamacions que es considerin convenients. El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'Ajuntament (pl. Jaume I, 8), amb cita prèvia al telèfon 938923690. També es troba accessible per mitjans telemàtics a través del web de l'Ajuntament (http://www.vilafranca.cat/html/infoiactualitat/anuncis.html).

Vilafranca del Penedès, 11 de novembre de 2020
L'alcalde, Pere Regull i Riba

Consulteu el document (PDF)A N U N C I 

El Tinent d'Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda, en data 09 de novembre de 2020, va aprovar:
“Vist l'informe de data 05 de novembre presentat pel Servei d'Educació referent als rebuts que cal emetre en concepte de Preu Públic per l'escolarització en les llars municipals d'infants, regulat en l'ordenança fiscal número 19 d'aquest Ajuntament corresponents al mes de novembre.
Atès que la competència correspon al Tinent d'Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda per delegació efectuada per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant el Decret d'alcaldia, de 27 de març de 2020, d'àrees i delegacions d'Alcaldia. 

RESOLC:
PRIMER.- Aprovar les altes i baixes per “PREU PUBLIC PER L'ESCOLARITZACIÓ EN LES LLARS MUNICIPAL D'INFANTS” curs 2020-2021 que tot seguit es relacionen: 

BAIXES:
DNI/NIE        Obligat al pagament                  Infant         Llar
77106755D     PUIG CASTELLVÍ ORIOL                P.C.,A         Sol Solet
X6673221R     KYEI FRANK                                  K.,V            Enxaneta
X3693370F     MUÑOZ GUTIÉRREZ ESNEIDER       M.C.,ME      El Parquet 

ALTES:
DNI/NIE        Obligat al pagament                    Infant       Llar
X9071383E     CZERNIEWSKA MARTA IZABELA       C.,B          El Parquet
X9071383E     CZERNIEWSKA MARTA IZABELA       C.,D          El Parquet
77114351C     GARCIA CAMPANERA AGUSTÍ          G.L.,G        Lola Anglada
77118497A     PALAU ROVIRA MONTSE                  M.P.,D        El Parquet 

SEGON.- Aprovar els rebuts del mes de novembre corresponents al Preu Públic per escolarització en les llars municipals d'infants per un import total de TRENTA-TRES MIL SET-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (33.711,77 €). 

TERCER.- Aprovar els reconeixement de drets (RD) a l'aplicació pressupostària 342.00 "ASSISTÈNCIA I ESTADA A LLARS D'INFANTS (AMP) per un import de TRENTA-TRES MIL SET-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (33.711,77€). 

QUART.- Notificar la present resolució als interessats mitjançant la publicació al web municipal. 

CINQUÈ.- Donar trasllat de la present resolució al Servei d'Educació i a la Intervenció municipal.”

Vilafranca del Penedès, 9 de novembre de 2020
Aureli Ruiz
Regidor d'Hisenda

A N U N C I
 
Aprovada inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 2 de novembre de 2020, la modificació no substancial del projecte d'urbanització del PAU 4 - carrer Olèrdola presentat per AUDINGINTRAESA, SA en nom d'ALTAMIRA – SAREB.
 
Se sotmet al tràmit d'informació púbica, pel termini d'un mes, a partir de la data de publicació en el BOP, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. El seu contingut pot ser objecte de consulta pública amb cita prèvia a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (Pl. de Jaume I, 8) en horari de 12 a 14 hrs, o través del següent enllaç
 
L'alcalde, Pere Regull i Riba
Vilafranca del Penedès, 2 de novembre de 2020
A N U N C I

El Tinent d'Alcalde de Serveis centrals i Hisenda en data 26.10.2020 va aprovar:
Vist l'informe de data 22.10.2020 presentat pel Servei de Promoció Econòmica, corresponent als rebuts que cal emetre en concepte de Preu públic per la prestació de serveis al Centre Àgora del mes de febrer, regulat en l'ordenança fiscal 25 d'aquest Ajuntament. 

Atès que la competència correspon al Tinent d'Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda per delegació efectuada per l'Alcalde d'aquest ajuntament, mitjançant el Decret d'Alcaldia, de 19 de juny de 2019, d'àrees i delegacions d'Alcaldia. 

RESOLC:
PRIMER.-
Aprovar els rebuts del mes d'octubre corresponents al Preu Públic per prestació de serveis al Centre Àgora per un import total de TRES MIL VINT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (3.020,25€) (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el reconeixement del drets (RD) a l'aplicació pressupostària 541.02 – PROD.LLOGUER A EMRESES I ENT.INSTAL. ÀGORA (AMP) per un import de DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS (2.496,05€) més CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS (524,20€) d'IVA.
TERCER.- Notificar la present resolució mitjançant publicació al web municipal. 
QUART.- Donar trasllat de la present resolució al Servei de Promoció Econòmica i a la Intervenció municipal. 

El Tinent d'Alcalde de serveis Centrals i Hisenda,
Aureli Ruiz

CERTIFICAT DEL PLE
d'aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021 i següents

Consulteu el document (pdf)

E D I C T E

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia 20 d'octubre de 2020, l'expedient de modificació de crèdits núm. 29/2020, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de l'entitat d'enguany. Resta a exposició pública pel termini de 15 dies hàbils des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província a efectes d'al•legacions, de conformitat amb allò que disposa l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.


Vilafranca del Penedès

L'Alcalde,
Pere Regull i Riba

A N U N C I

La Sra. Anna Alegret Nadal, ha presentat sol·licitud de llicència d'obres per a l'adequació de nau industrial per a usos provisionals, a la finca del C/ Sol, núm.24-24b-26 de Vilafranca del Penedès, (Exp. 117/202018/URB_OME). l'immoble està classificat com sòl Urbà No Consolidat, dins el PAU-3.

De conformitat amb allò establert a l'article 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, se sotmet al tràmit d'informació púbica, pel termini de vint dies hàbils, a partir de la data de publicació en el BOP, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. 

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública amb cita prèvia a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (Pl. de Jaume I, 8), a més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics en el següent enllaç:
Memòria (pdf)


ALCALDE
Pere Regull i Riba
El Ple Municipal en data 22 de setembre de 2020 va adoptar acords relatius a:

• Suprimir el servei de Relacions Internacionals, inclòs dins de l'Àrea organitzativa interna de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior, i amortitzar la plaça de cap del servei de Relacions Internacionals (A2 24).
• Modificar, dins del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament, l'actual lloc de treball de Responsable de Planificació (subgrup A1, nivell 26), i que passi a denominar-se Cap de Gestió de Projectes i Enginyeria.
• Suprimir una plaça de Tècnic/a mitjà (subgrup A2) de la plantilla de personal laboral.
• Creació d'una plaça d'Auxiliar Tècnic/a Equipaments Culturals (subgrup C2, nivell 14) de personal laboral.

Se sotmeten els expedients al tràmit d'informació pública durant 15 dies a partir de la publicació d'aquest anunci en el BOPB, durant el qual es poden presentar al·legacions. Si no hi ha al·legacions els acords adoptats s'entendran aprovats definitivament de forma tàcita.

Vilafranca del Penedès, 30 de setembre de 2020.

El Tinent d'Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda
Aureli Ruiz i Milà 
E D I C T E

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia 22 de setembre de 2020, l'expedient de modificació de crèdits núm. 23/2020, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de l'entitat d'enguany, mitjançant anul·lacions o baixes en aplicacions pressupostàries. Resta a exposició pública pel termini de 15 dies hàbils des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província a efectes de reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vilafranca del Penedès

E D I C T E

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia 22 de setembre de 2020, l'expedient de modificació de crèdits núm. 21/2020, en la modalitat de suplements de crèdit del pressupost de l'entitat d'enguany. Resta a exposició pública pel termini de 15 dies hàbils des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província a efectes d'al·legacions, de conformitat amb allò que disposa l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.


Vilafranca del Penedès
ANUNCI 

El Tinent d'Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda, en data 15 de setembre de 2020, va aprovar: 

“Vist l'informe de data 14 de setembre presentat pel Servei d'Educació referent als rebuts que cal emetre en concepte de Preu Públic per l'escolarització en les llars municipals d'infants, regulat en l'ordenança fiscal número 19 d'aquest Ajuntament corresponents al mes de setembre.
Atès que la competència correspon al Tinent d'Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda per delegació efectuada per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant el Decret d'alcaldia, de 27 de març de 2020, d'àrees i delegacions d'Alcaldia. 

RESOLC:
PRIMER.- Aprovar els rebuts del mes de setembre corresponents al Preu Públic per escolarització en les llars municipals d'infants per un import total de 24.763,80€.
SEGON.- Aprovar els reconeixement de drets (RD) a l'aplicació pressupostària 342.00 "ASSISTÈNCIA I ESTADA A LLARS D'INFANTS (AMP) per un import de VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (24.763,80€).
TERCER.- Notificar la present resolució als interessats mitjançant la publicació a la web municipal.
QUART.- Donar trasllat de la present resolució al Servei d'Educació i a la Intervenció municipal.”

Vilafranca del Penedès, 16 de setembre de 2020

Regidor d'Hisenda,
Aureli Ruiz

A N U N C I

La Junta de Govern Local en data 27 d'agost de 2020, va acordar aprovar inicialment la constitució de la Junta de compensació provisional del PMU 27 – Codorniu - Montserrat – Cointreau (exp. 2/2020/URBL_EUC) i sotmetre'l al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes, a partir de la darrera publicació o citació personal de caràcter preceptiu, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'ajuntament (pl. de Jaume I, 8), mitjançant cita prèvia al telèfon 938923690, a més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics en aquest enllaç (pdf).


Vilafranca del Penedès, 4 de setembre de 2020

L'alcalde
Pere Regull i Riba
 E D I C T E

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2020, l'expedient de modificació de crèdits núm. 17/2020, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de l'entitat d'enguany, resta a exposició pública pel termini de 15 dies hàbils des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província a efectes d'al·legacions, de conformitat amb allò que disposa l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vilafranca del Penedès, 23 de juliol de 2020
L'Alcalde, Pere Regull i RibaE D I C T E

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2020, l'expedient de modificació de crèdits núm. 17/2020, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de l'entitat d'enguany. Resta a exposició pública pel termini de 15 dies hàbils des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província a efectes d'al·legacions, de conformitat amb allò que disposa l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Vilafranca del Penedès, 23 de juliol de 2020
L'Alcalde,
Pere Fegull i Riba

A N U N C I

Anunci d'inici del procediment d'alienació per subhasta pública a l'alça de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Vilafranca del Penedès, propietat de l'Estat espanyol.

Anunci Tauler (pdf)
Anunci BOE (pdf)

Vilafranca del Penedès, juliol de 2020
A N U N C I

El Ple Municipal en data 16 de juny de 2020 va adoptar acords relatius a:

- Creació dins del catàleg de llocs de treball del lloc d'Adjunt a la Direcció de Serveis Jurídics (subgrup A1, nivell 27)
- Creació d'una plaça de directiu professional i d'un lloc de treball de Director/a de Turisme (subgrup A2, nivell 24)
- Suprimir una plaça de Tècnic/a mitjà (subgrup A2) de la plantilla de personal laboral
- Creació d'una plaça de Tècnic/a d'Intervenció i Hisenda (subgrup A1, nivell 22), de personal funcionari
- Creació dins del catàleg de llocs de treball del lloc de Cap del servei d'Intervenció (subgrup A1, nivell 26)

Se sotmeten els expedients al tràmit d'informació pública durant 15 dies a partir de la publicació d'aquest anunci en el BOPB, durant el qual es poden presentar al·legacions. El termini d'exposició pública finalitzarà el dia 5 d'agost de 2020. Si no hi ha al·legacions els acords adoptats s'entendran aprovats definitivament de forma tàcita.


Vilafranca del Penedès, 8 de juliol de 2020.

El Tinent d'Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda
Aureli Ruiz i Milà
 
E D I C T E

El ple municipal, en sessió de data 16 de juny de 2020, va aprovar inicialment el CATÀLEG DE SERVEIS SOCIALS, d'acord amb el text incorporat a l'expedient, amb l'objectiu de disposar d'una eina d'informació que permeti copsar fàcilment tots els serveis que ofereix l'ajuntament i d'una eina de planificació, gestió i avaluació dels citats serveis. Aquest Catàleg es configura com un conjunt de prestacions de serveis, de prestacions econòmiques, de tràmits i d'actuacions de prevenció, atenció i promoció social que es presten directament des de l'Ajuntament i en col·laboració amb entitats del tercer sector.

Se sotmet l'expedient i el text del catàleg de serveis al tràmit d'informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a mitjans de comunicació escrita, al web i Portal de transparència municipal i en el tauler d'anuncis de la corporació, durant el qual podran presentar-se al·legacions o reclamacions. 

Si no n'hi haguessin, el catàleg de serveis s'entendria aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés. 

Documentació
Catàleg de Serveis Socials (pdf)

Vilafranca del Penedès, 29 de juny de 2020.

L'alcalde, 
Pere Regull i Riba


ANUNCI d'exposició de la matrícula de quotes municipals de l'IAE (exercici 2020)

Durant el termini comprès entre l'1 d'abril i el 20 de maig restarà exposada al públic a la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona https://orgtn.diba.cat la matrícula dels subjectes passius per quota municipal de l'Impost sobre activitats econòmiques de l'any 2020, corresponent a aquest municipi de Vilafranca del Penedès. 
A N U N C I

El Tinent d'Alcalde de Serveis centrals i Hisenda en data 05 de març va aprovar:
Vist l'informe presentat pel Servei d'Educació corresponent als rebuts que cal emetre en concepte de Preu públic per la escolarització en les llars municipals d'infants, regulat en l'ordenança fiscal número 19 d'aquest Ajuntament, corresponents al mes de març.
Atès que la competència correspon al Tinent d'Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda per delegació efectuada per l'alcalde d'aquest ajuntament, mitjançant el Decret d'alcaldia, de 19 de juny de 2019, d'àrees i delegacions d'Alcaldia. 

RESOLC: 

PRIMER.- Aprovar les altes i baixes per “PREU PUBLIC PER L'ESCOLARITZACIÓ EN LES LLARS MUNICIPAL D'INFANTS” curs 2019-2020 que tot seguit es relacionen: 

BAIXES:
DNI/NIE          OBLIGAT AL PAGAMENT       INFANT      LLAR
Y35****4R     EL ****NI LAMIYAA            R.,M           ENXANETA
5485****H    AFAL**** REDOUAN           A.,I             LOLA ANGLADA
ALTES:
DNI/NIE          OBLIGAT AL PAGAMENT      INFANT       LLAR
461****3W   MAR****TORRAS,LAURA     M.M.,A        LOLA ANGLADA
4988****C    AIT ****D, MOHAMED        AD.AD.,A     ENXANETA
Y2351****    EL ME****R, SAUMAYA       A.,A            ENXANETA 

SEGON.- Aprovar els rebuts del mes de març corresponents al Preu Públic per escolarització en les llars municipals d'infants per un import total de QUARANTA-UN MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS
(41.339,13). 

TERCER.- Aprovar el reconeixement del drets (RD) a l'aplicació pressupostària 342.00 “Assistència i estada llars d'infants (amp)” per import de QUARANTAUN MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS del vigent pressupost 2020. 

QUART.- Notificar el present acord als interessat mitjançant la publicació al web municipal.

CINQUÈ.- Donar trasllat de la present resolució al Servei d'ensenyament i a la Intervenció municipal. 

El Tinent d'Alcalde de serveis Centrals i Hisenda.
Signat electrònicament


6 de març de 2020A N U N C I 

No havent estat possible la pràctica de la notificació a l'adreça que consta al cens municipal, per intent infructuós, i de conformitat amb l'article 44 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de diversos expedients (segons llista), amb la finalitat de requerir la presentació de la documentació necessària per la concessió de llicència administrativa per la tinença d'animals potencialment perillosos a les persones relacionades en la llista adjunta. 

Es procedeix a la publicació d'aquest anunci a fi que en un termini de 15 dies hàbils posteriors al de la publicació en el BOE, els interessats en el procediment puguin presentar-se al Servei de Salut, al carrer Santa Maria nº 2, 1r pis de Vilafranca del Penedès, per lliurar-los còpia dels requeriments o resolucions que han estat retornats i poder presentar les al·legacions i justificacions que creguin adients. 

Un cop transcorregut aquest termini s'entendrà per desistida la sol·licitud. 

Es transcriu el número d'expedient i número del DNI, NIE o passaport de les persones (Disposició addicional 7a, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals). 

Número d'expedient            DNI/NIE
21/2019/SAL_LTC             47638037T
30/2019/SAL_LTC             47749210Z
31/2019/SAL_LTC             77306525Y
32/2019/SAL_LTC             47746790D
33/2019/SAL_LTC             77308959W
38/2019/SAL_LTC             77119897T
40/2019/SAL_LTC             77120092B
42/2019/SAL_LTC             26071908M
44/2019/SAL_LTC             43512000W
47/2019/SAL_LTC             48187586X
50/2019/SAL_LTC             X9631618T
51/2019/SAL_LTC             50954173L
52/2019/SAL_LTC             21773189D
53/2019/SAL_LTC             46460450J
54/2019/SAL_LTC             47729415E
55/2019/SAL_LTC             53267248M 

L'alcalde, Pere Regull i Riba
Signat digitalmentA N U N C I

El Tinent d'Alcalde de Serveis centrals i Hisenda en data 22 de gener va aprovar:
Vist l'informe presentat pel Servei d'Esports corresponent als rebuts que cal emetre en concepte de Preu públic per prestacions de caire esportiu i en instal·lacions esportives, regulat en l'ordenança fiscal número 20, article 4, apartat 6 a 23 : 12- Activitat especialitzada 7 (programa “Les Tardes”) d'aquest Ajuntament. 

Atès que la competència d'aprovació correspon al Tinent d'Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda per delegació efectuada per l'Alcalde d'aquest ajuntament, mitjançant el Decret d'Alcaldia, de 17 de juny de 2019, d'àrees i delegacions d'Alcaldia. 

RESOLC:
PRIMER.- Aprovar les altes i baixes en les inscripcions a l'activitat de “Les Tardes” que tot seguit es detallen: 

ALTES
Y17****6L KOW****A, MAGDALENA K, E 48,00€
Y177****L KOWA****, MAGDALENA K, O 48,00€
Y1792**** Polez****v, Sergiy P G, J 36,00€
7****64H F****r Mohedano, Mª Carmen F****r Mohedano, Mª Carmen 48,00€
48****04Z Id****i Rouamchi, Chaymaa Id****i Rouamchi, Chaymaa 36,00€
260****2T Rou****i Jidar, Saida Rou****i Jidar, Saida 36,00€
4663****l Segu****odriguez, Encarna Segu****odriguez, Encarna 48,00€
77299**** Todel****Luna, Antonia Todel****Luna, Antonia 48,00€
BAIXES
46****1M Moy****menez, Yolanda G M, A
7731****M Ponc****nchez, Natalia M P, I
48182**** Mosco****once, Karen R M, I
4****224Z J****ez Medinaceli, Mariona J****ez Medinaceli, Mariona
77****11Y Ca**** Sanchez, Nerea Ca**** Sanchez, Nerea
466****4F San**** Barranco, Maria Jesus San**** Barranco, Maria Jesus 

SEGON.- Aprovar els rebuts corresponents al mesos de gener, febrer i març corresponents al Preu públic per prestacions de caire esportiu i en instal.lacions esportives (programa “Les Tardes”) per un import total de QUATRE MIL VUITANTA EUROS (4.080,00€). 

TERCER.- Aprovar el reconeixament del drets (RD) a l'aplicació pressupostària 343.04 – SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES (AMP) per un import de QUATRE MIL VUITANTA EUROS (4.080,00 €) 

QUART.- Notificar el present acord als interessats mitjançant publicació al web municipal. 

CINQUÈ.- Donar trasllat de la present resolució al Servei d'Esports i a la Intervenció municipal. 

El Tinent d'Alcalde de serveis Centrals i Hisenda
Signat electrònicament
A N U N C I


Aprovada inicialment, per acord del Ple municipal de data 17 de desembre de 2019, la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de Vilafranca del Penedès. D'acord amb el text refós incorporat a l'expedient, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient en el Departament de Secretaria d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. 

Si no n'hi haguessin, la modificació de l'Ordenança s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complet en el Butlletí Oficial de la Província.

El termini d'informació pública finalitza el proper 14 de febrer de 2020. 

BORSA DE PROVEÏDORS I PROVEÏDORES PER LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I DE FOMENT DEL CONSUM RESPONSABLE PER ALS CURSOS 2019-2020, 2020-2021 I 2021-2022.

El Servei de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès convoca la borsa de proveïdors i proveïdores per a la realització de tallers de promoció de la salut i del consum responsable (alimentació, sexualitat, prevenció drogues, etc), als centres educatius de Vilafranca, tant en educació primària com en secundària.
Les persones, empreses o entitats interessades hauran d'acreditar experiència en els diferents àmbits breument descrits, així com també el compromís i la capacitat d'adaptació i flexibilitat a les necessitats i demandes dels centres, disponibilitat horària i habilitats de lideratge en grups-classe en relació a les edats de l'alumnat als quals s'adrecen els tallers.
Les propostes s'hauran de presentar seguint allò que s'estipula en el Perfil del Contractant de la web municipal, que trobareu en aquest enllaç

El termini per a la presentació de propostes finalitzarà el dia 10 de juny de 2019 


Vilafranca del Penedès, 28 de maig de 2019
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER ALS CONTRACTES DE LLOGUER SIGNATS AL 2018

L
'Ajuntament de Vilafranca convoca subvencions per a facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer.

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts són:
- Joves entre 18 i 35 anys.
- Pensionistes majors de 60 anys.
- Famílies monoparentals
- Persones amb càrregues familiars.
- Persones amb certificat de discapacitat
- Persones en situació d'atur.
- Persones provinents de desnonaments i execucions hipotecàries.
- Famílies nombroses.

Cal que l'habitatge s'hagi llogat dins el període de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2019.

Cal que les persones signants a la sol·licitud estiguin empadronades i resideixin efectivament i de forma continuada a Vilafranca del Penedès, durant un mínim de 5 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

El període per a presentar la sol·licitud d'aquests ajuts finalitzarà a les 14h del divendres 22 de febrer de 2018.

Per a més informació i presentació de sol·licituds, les persones interessades es poden adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, situada al carrer de la Cort, 14, en horari d'atenció al públic.

Documents relacionats (pdf):
Informació general

Anar al Tràmit de la convocatòria

ANUNCI

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha presentat a la Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, una sol·licitud de declaració de Zona de seguretat de part del seu terme municipal, amb núm. d'expedient ZS-B-1/2018.

L'expedient corresponent es posa a informació pública, i es pot consultar a les dependències del servei de Medi Ambient d'aquest ajuntament, per a què els interessats puguin al·legar el que considerin pertinent, dins d'un termini de vint dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

El termini d'informació pública d'aquest expedient finalitza el proper dia 24 de gener de 2019.

Josep Pena Sant
Director dels Serveis Territorials a Barcelona 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, pesca i Alimentació
Generalitat de Catalunya
A N U N C I

Aprovat inicialment, per acord del Ple municipal de data 27 de novembre de 2018, el nou Reglament regulador dels serveis municipals de subministrament d'aigua i sanejament d'aigües residuals de Vilafranca del Penedès, que consta de 128 articles, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una disposició final, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient en el Departament de Secretaria d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin, el Reglament s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complet en el Butlletí Oficial de la Província.

El període d'informació pública de l'expedient finalitza el proper 30 de gener de 2019. 

Reglament (pdf)

Vilafranca del Penedès, 29 de novembre de 2018

L'alcalde,
Pere Regull i Riba 
 En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'article 111 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases dels règim local, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l'Ajuntament en sessió plenària de data 16 de juny de 2020 va aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal núm 25, donat que durant el termini d'exposició pública de 30 dies no s'ha presentat cap al·legació, es dóna per aprovada definitivament la modificació de l'ordenança fiscal núm. 25 per a l'any 2020, d'acord amb el següent detall:


A) Ordenança fiscal núm. 25, preu públic per serveis Centre Àgora

S'introdueix una nova Disposició Addicional, única, amb el text següent:

Amb vigència exclusiva per a l'any 2020, s'estableix un règim singular d'aquest preu públic, quant als diferents preus aplicables als serveis del Centre Àgora, afectats per la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Els preus públics per serveis del Centre Àgora, de l'1 de juny al 31 de desembre de 2020, es veuran reduïts en un 50 per 100, i això sens perjudici del règim aplicable de març a maig de 2020, quant a no cobrament del preu, o reducció del seu import, per afectacions directes derivades de la declaració de l'estat d'alarma.


Contra l'aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Vilafranca del Penedès, 7 d'agost de 2020
L'alcalde, Pere Regull i Riba


A N U N C I

ANUNCI

Aprovada inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 9 de novembre de 2020, la modificació puntual dels Estatuts de la Junta de Compensació del SUD4– La Pelegrina, modificació aprovada per unanimitat dels assistents a l'assemblea de la Junta de compensació celebrada el 28 de juliol de 2020, que representen un 73,935% dels propietaris dels terrenys inclosos en l'àmbit.
Se sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes, concedint audiència, amb citació personal a totes les persones interessades, als efectes de formulació de les al•legacions i reclamacions que es considerin convenients. El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'Ajuntament (pl. Jaume I, 8), amb cita prèvia al telèfon 938923690. També es troba accessible per mitjans telemàtics a través del web de l'Ajuntament (http://www.vilafranca.cat/html/infoiactualitat/anuncis.html).

Vilafranca del Penedès, 11 de novembre de 2020
L'alcalde, Pere Regull i Riba
ANUNCI

Aprovada inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 9 de novembre de 2020, la modificació puntual dels Estatuts de la Junta de Compensació del SUD4– La Pelegrina, modificació aprovada per unanimitat dels assistents a l'assemblea de la Junta de compensació celebrada el 28 de juliol de 2020, que representen un 73,935% dels propietaris dels terrenys inclosos en l'àmbit.
Se sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes, concedint audiència, amb citació personal a totes les persones interessades, als efectes de formulació de les al•legacions i reclamacions que es considerin convenients. El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d'urbanisme i serveis tècnics de l'Ajuntament (pl. Jaume I, 8), amb cita prèvia al telèfon 938923690. També es troba accessible per mitjans telemàtics a través del web de l'Ajuntament (http://www.vilafranca.cat/html/infoiactualitat/anuncis.html).

Vilafranca del Penedès, 11 de novembre de 2020
L'alcalde, Pere Regull i Riba

 

Bans

BAN 

 

Decrets

Decret d'Alcaldia de 24 de març de 2020, pel qual l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès s'adhereix al Manifest dels Ens locals davant la crisi del coronavirus (pdf)
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 13/11/2020


Segueix-nos a :